Rodinné právo

Rodinné-právo---korabova-lovich

V oblasti rodinného práva, upravujúcej predovšetkým práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, poskytuje naša advokátska kancelária kvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie v rámci rozvodových konaní, pri úprave práv a povinností k maloletým deťom, vo všetkých druhoch konaní, týkajúcich sa výživného, náhradnej osobnej starostlivosti, ale aj pri výkone rozhodnutí vo veciach maloletých detí.

Konania vo veciach maloletých si vyžadujú individuálny, empatický, ale zároveň vysoko odborný a osobitný prístup, založený na vzájomnej dôvere. Naša advokátska kancelária poskytuje klientom komplexný právny servis v oblasti rodinného práva, vrátane prípravy a pripomienkovania rodičovských dohôd, zastupovania v konaniach o vydanie neodkladných opatrení, ako aj v konaní o zrušenie a vyporiadanie BSM.


Zastupovanie klientov v rozvodom konaní a vypracovanie návrhu na rozvod manželstva


Zastupovanie vo všetkých konaniach, týkajúcich sa maloletých (výživné, úprava styku, zákaz styku, výkon rozhodnutia a pod.)


Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s neodkladnými opatreniami vo veciach maloletých


Príprava a pripomienkovanie rodičovských dohôd


Určenie a popretie otcovstva


Zrušenie a vyporiadenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)