Potravinové právo

Aj keď potravinové právo nie je samostatným právnym odvetvím, v posledných rokoch s ním čoraz častejšie prichádzajú do styku predovšetkým prevádzkovatelia potravinárskych podnikov. Potravinové právo sa totiž neustále vyvíja a reaguje na technologický progres v spoločnosti, ako aj na nové poznatky v rámci vedy a výskumu. Za účelom zabezpečenia štandardov kvality a bezpečnosti potravín, vrátane ich správneho označovania, je na európskej, medzinárodnej a napokon aj na harmonizovanej vnútroštátnej úrovni prijímané veľké množstvo právnych predpisov, v ktorých je mimoriadne náročné sa orientovať a ešte náročnejšie ich správnym spôsobom aplikovať v praxi.

V dôsledku tejto skutočnosti sa prevádzkovatelia potravinárskych podnikov častokrát o svojich zákonných povinnostiach dozvedajú až v procese výkonu kontroly, kedy sú už za zistené nedostatky sankcionovaní zo strany kontrolných orgánov. Naša advokátska kancelária poskytuje prevádzkovateľom potravinárskych podnikov komplexné právne poradenstvo v oblasti potravinového práva, zamerané predovšetkým na efektívnu prevenciu, zosúladenie výrobných postupov a označovania potravinárskych výrobkov zo strany podnikov s vnútroštátnou a medzinárodnou legislatívou, vrátane právnej pomoci pri vypracovaní všetkých súvisiacich kontraktov na obchodnej úrovni.


Komplexné právne poradenstvo pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov


Právna pomoc pri označovaní potravinárskych výrobkov v súlade s európskou a národnou legislatívou


Právne poradenstvo v rámci dovozu potravín z tretích krajín a zastupovanie v procese certifikácie výrobkov


Zastupovanie vo všetkých konaniach pred úradom kontroly potravín


Monitoring výstražných oznámení v rámci európskeho Rapid alert systému