Kolektívne vyjednávanie

Na naše bohaté skúsenosti z oblasti pracovného práva nadväzujú aj právne služby, ktoré ponúkame či už odborovým zväzom, alebo zamestnávateľom v procese kreovania odborových zväzov, ako aj kolektívneho vyjednávania pri uzatváraní kolektívnych zmlúv a ich zmien. Zastupujeme klientov pri riešení kolektívnych sporov a to jednak v sporoch o uzavretie kolektívnej zmluvy, ako aj v sporoch o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy.

V individuálnych prípadoch poskytujeme právne poradenstvo za účelom posúdenia  účinnosti kolektívnej zmluvy na dočasne pridelených zamestnancov u zamestnávateľa.

Pomáhame viesť konštruktívny a citlivý dialóg medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v rovine kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, pri ich zmene a ukončení a to s ohľadom na dodržanie všetkých relevantných právnych predpisov, ako aj kolektívnych zmlúv.


Komplexné právne služby v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov


Právne poradenstvo v procese kolektívneho vyjednávania medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľom


Účasť pri rokovaniach o uzatváraní kolektívnych zmlúv a o ich zmenách, ako aj v procese pristúpenia zamestnávateľa ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa


Právne zastupovanie v konaní o preskúmanie rozhodnutia rozhodcu v spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy


Zastupovanie v konaniach o preskúmanie zákonnosti štrajku a výluky