Medicínske právo

Medicínske právo je nové, moderné a dynamicky sa rozvíjajúce právne odvetvie, ktoré si vyžaduje vysoko špecializované znalosti a odborný prístup, vyplývajúci z koexistencie dvoch odlišných spoločenských vied – medicíny a práva. V našej advokátskej kancelárii sa osobitne a aktívne venujeme medicínskemu právu, pričom medzi našich klientov patria ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tak aj samotní pacienti.

Počas našej advokátskej praxe sme nadobudli rozsiahle skúsenosti so zastupovaním poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov v súdnych konaniach a v mimosúdnych rokovaniach. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vypracúvavame na základe individuálnych požiadaviek právnu dokumentáciu, prípadne právnu pomoc v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Osobitne sa venujeme otázkam náhrady škôd a ochrany osobnosti, v súvislosti s nesprávne vykonanými lekárskymi zákrokmi.


Špecializované a komplexné právne poradenstvo v oblasti zdravotníctva


Vypracovanie právnej dokumentácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


Špecializované právne poradenstvo v otázkach náhrady škôd a ochrany osobnosti


Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov v civilných sporoch


Zastupovanie klientov pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
"Doterajšiu spoluprácu našej ambulancie s kanceláriou KORABOVA & LOVICH hodnotíme, z aspektu vysokej profesionality a odbornosti, veľmi pozitívne. Sme veľmi radi, že nám dynamicky a odborne zabezpečili všetky podklady pre zosúladenie našich postupov s GDPR ako aj inej agendy z oblasti medicínskeho práva. Vyzdvihol by som predovšetkým odborné usmernenia v širšom kontexte s pripravenými podkladmi pracovno-právnej agendy, informovaných súhlasov a iných dokumentov."
KORABOVA & LOVICH referencie - MUDr.Andrej Thurzo,PhD.,MPH,MHA Konateľ Sangre azul s.r.o.