Občianske právo

V rámci problematiky občianskeho (civilného) práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo klientom vo všetkých sférach občianskoprávnych vzťahov, ako aj v oblasti práva duševného vlastníctva. Klientov zastupujeme vo fáze mimosúdneho riešenia sporov, ako aj v sporových konaniach, mimosporových konaniach a v dedičskom a exekučnom konaní.

V oblasti záväzkového práva zabezpečujeme komplexnú zmluvnú agendu klientov a to vrátane scudzovacích kontraktov a prevodov vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, zabezpečenia záväzkov, nájomných vzťahov a všetkých ostatných druhov zmlúv v zmysle Občianskeho zákonníka. Osobitne kladieme dôraz na sporovú agendu a problematiku náhrady škody, ako aj na efektívne zastupovanie klientov v rámci susedských sporov a pri vymáhaní všetkých druhov pohľadávok.


Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv


Zastupovanie klientov v civilných sporoch


Komplexné právne poradenstvo v oblasti náhrady škôd a ochrany osobnosti


Právne poradenstvo vo všetkých otázkach, súvisiacich s vlastníckym právom


Zastupovanie a právne poradenstvo v dedičských konaniach


Právne poradenstvo v otázkach ochrany spotrebiteľa