Mediácia

Naša advokátska kancelária pri mimosúdnom riešení sporov spolupracuje aj s mediátorom, zapísaným do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a tak v prípade záujmu klienta ponúka možnosť alternatívneho riešenia sporu inštitútom mediácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií v znení neskorších predpisov.

Počas mediácie mediátor vystupuje ako tretia, nestranná a neutrálna osoba, ktorá pomáha sporiacim sa stranám v hľadaní spoločného riešenia ich vzájomného konfliktu. Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť v rámci mediácie, predstavuje obojstranne výhodnú dohodu, založenú na potrebách a záujmoch oboch strán.

Výhody mediácie:

  • nižšie finančné náklady – pri úspešnej mediácii je možnosť ušetriť aj ďalšie výdaje za opravné prostriedky, alebo za prípadné vymáhanie plnenia;
  • rýchlosť a úspora času – mediácia je bez prieťahov, či možnosti podať námietky, alebo opravné prostriedky;
  • dobrovoľnosť – predstavuje kľúčovú podmienku mediácie. Strany sa sami rozhodnú, či využijú možnosť riešenia sporu mediáciou a zároveň majú možnosť ukončiť mediačný proces v ktorejkoľvek jeho etape;
  • dôvernosť informácií – získaných počas procesu mediácie;
  • neverejnosť – stretnutí s mediátorom sa zúčastňujú len sporiace sa strany, resp. ich právni zástupcovia, ak sa nedohodnú s mediátorom inak;
  • zachovanie obchodnej reputácie a dobrej povesti;
  • kreatívne a flexibilné riešenia – ktoré si strany sami navrhujú tak, aby spolu dosiahli riešenie im vyhovujúce.

KORABOVA & LOVICH MEDIATION s.r.o.

Laurinská 4

811 01 Bratislava

Slovenská republika