Lodné právo

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom dlhodobo a na pravidelnej báze vysoko špecializované a komplexné právne poradenstvo v súvislosti s vlastníctvom a prevádzkovaním plavidiel a plávajúcich zariadení. Klientov zastupujeme vo všetkých konaniach pred orgánmi verejnej správy a orgánmi životného prostredia v rámci procesu registrácie plavidiel, ako aj pri povoľovaní státia plávajúcich zariadení (vrátane hausbótov) na vodnej ceste.

Ako jedna z mála advokátskych kancelárii v Slovenskej republike sme počas našej advokátskej praxe nadobudli rozsiahle a cenné skúsenosti v otázkach plavebnej bezpečnosti, činnosti na vodnej ceste a dokonca aj v problematike vyšetrovania a právnej pomoci pri plavebných nehodách.


Právna pomoc a právne poradenstvo v procese registrácie plavidiel a plávajúcich zariadení


Zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej správy vo všetkých právnych veciach, týkajúcich sa vnútrozemskej plavby


Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v otázkach státia plávajúcich zariadení na vodnej ceste a v otázkach činnosti na vodnej ceste


Zastupovanie pred orgánmi štátneho odborného dozor nad správou a údržbou vodných ciest


Špecializované právne poradenstvo v otázkach plavebných nehôd