Pracovné právo

Pracovné-právo-korabova-lovich

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytuje naša advokátska kancelária široké právne poradenstvo účastníkom pracovnoprávnych vzťahov (zamestnávateľom a zamestnancom) a to s cieľom správneho uplatňovania ich práv v zmysle príslušných právnych predpisov a to aj v prípade pracovnoprávnych sporov a mimosúdnych rokovaní. Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti pri úspešnom zastupovaní klientov v pracovnoprávnych sporoch, bez ohľadu na právne postavenie klienta a druh samotného pracovnoprávneho sporu.

Zamestnávateľom poskytujeme naše služby pri príprave a prepracovaní pracovnoprávnej agendy a pri vyhotovení interných pracovnoprávnych predpisov, s poukazom na čo najvyššiu možnú mieru právnej ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnancov zastupujeme pri uplatňovaní ich práv, ako aj pri posudzovaní otázok pracovnoprávnych vzťahov, vždy v závislosti od individuálnych potrieb a predstáv klienta.


Príprava pracovných zmlúv a komplexnej pracovnoprávnej agendy


Vypracovanie interných pracovno – právnych predpisov zamestnávateľa


Zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov vo všetkých druhoch pracovnoprávnych sporov


Účasť na mimosúdnych jednaniach so zamestnancami a zamestnávateľmi


Právne poradenstvo pri ukončovaní pracovných pomerov


Zastupovanie klientov v rámci výkonu inšpekcie práce