Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu osobných údajov dochádza v najrôznejších životných situáciách, pričom každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, by mal venovať otázke ich ochrany osobitnú pozornosť. Po prijatí Nariadenia Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov, celospoločensky známeho pod skratkou GDPR a účinného odo dňa 25.05.2018, začala byť téma ochrany osobných údajov často diskutovanou témou u odbornej aj laickej verejnosti. Každý, kto spracúva osobné údaje, musí zabezpečiť a dodržiavať štandardy ich ochrany, garantované vyššie uvedeným Nariadením a ďalšie povinnosti, s tým súvisiace.

Rovnako tak je potrebné, aby každý jednotlivec poznal svoje individuálne a zákonné práva v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, ako aj spôsob, ako takémuto spracúvaniu zabrániť, pokiaľ je neželané alebo protizákonné. Naša advokátska kancelária poskytuje klientom špecializované právne poradenstvo vo všetkých otázkach, súvisiacich s ochranou osobných údajov.


Komplexný právny audit úrovne a spôsobu ochrany osobných údajov v podmienkach GDPR


Vypracovanie kompletnej dokumentácie a zmlúv v súvislosti s ochranou osobných údajov


Právne poradenstvo pri cezhraničnom a transatlantickom transfere osobných údajov do tretích krajín


Zastupovanie klientov v sporoch, týkajúcich sa porušenia ochrany osobných údajov


Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov


Právna pomoc pri uplatňovaní a vybavovaní práv dotknutých osôb podľa GDPR